GDPR

TGI FRIDAY´S DODRŽUJE OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE ZÁKONA Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM OD 1. LEDNA 2015

Zásady pro zachovávání důvěrného charakteru informací
Poslední aktualizace: 10. prosince 2017

Společnost Rosinter Czech Republic s.r.o. si je vědoma toho, že se zákazník zajímá o to, jakým způsobem jsou využívány a sdíleny informace o něm. Naše společnost si váží vaší důvěry a snažíme se tak činit pečlivě a s citem. Tyto zásady jsou zásadami společnosti Rosinter Czech Republic s.r.o. pro zachovávání důvěrného charakteru informací. Navštívíte-li internetové stránky tgifridays.cz, planetsushi.cz, silvestr-praha.cz, thanksgivingday.cz provozované společností Rosinter Czech Republic s.r.o., přijímáte tím tyto zásady a vyjadřujete s nimi souhlas.

* Správci osobních údajů.
* Jaké osobní údaje o zákaznících Rosinter Czech Republic s.r.o. shromažďuje a používá?
* Jak je to s cookies?
* Sdílí Rosinter Czech Republic s.r.o. informace, které obdrží?
* Jak jsou informace o mé osobě zabezpečeny?
* Co inzerenti třetích stran a odkazy na jiné webové stránky?
* Jaké informace jsou mi dostupné?
* Jaké jsou mé možnosti?
* Oznámení a změny.
* Příklady shromažďovaných informací.

Správci osobních údajů
Správcem veškerých osobních údajů, které budou poskytnuty společnosti Rosinter Czech Republic s.r.o., resp. které společnost Rosinter Czech Republic s.r.o. nashromáždí bude Rosinter Czech Republic s.r.o. Zpracovatelem osobních údajů za správce osobních údajů bude společnost Rosinter Czech Republic s.r.o., IČ: 26444518, Nádražní 58/110, Anděl, 150 00 Praha-Smíchov.

Jaké osobní údaje shromažďuje a využívá společnost Rosinter Czech Republic s.r.o. o svých zákaznících?
Informace, které získáme od zákazníků, nám pomáhají personalizovat a průběžně zlepšovat služby a nabídky zákazníkům na webových stránkách Rosinter Czech Republic s.r.o.. Naše společnost tyto informace využívá k vyřizování objednávek, doporučování produktů a služeb, zpracování plateb (včetně nezbytných kontrol souvisejících s nákupem na fakturu), komunikaci se zákazníky o objednávkách, produktech, službách a propagačních nabídkách, aktualizaci našich záznamů a obecně k vedení zákaznických účtů, zobrazování obsahu, jako jsou např. seznamy přání a recenze od zákazníků nebo doporučení zboží a služeb, jež zákazníky mohou zajímat. Tyto informace dále využíváme ke zlepšení naší obchodní činnosti a platformy, k prevenci a odhalování podvodu nebo zneužívání našich internetových stránek a k tomu, aby třetí osoby našim jménem vykonávaly technické, logistické a jiné činnosti.

Zde jsou jednotlivé typy informací, které naše společnost shromažďuje:
* Informace, které nám poskytne zákazník: naše společnost přijímá a ukládá jakékoli informace, které zákazník zadá na internetových stránkách nebo je naší společnosti sdělí jiným způsobem. Klikněte zde pro příklad informací, které naše společnost shromažďuje. Zákazník si může vybrat, že některé informace poskytnout nechce, v takovém případě mu však u mnoha našich nabídek nemusí být umožněno čerpání výhod. Naše společnost využívá informace poskytnuté zákazníkem pro takové účely, jakými jsou např. odpovědi na podněty, úpravy budoucích objednávek zákazníka, zlepšování naší obchodní činnosti a komunikace se zákazníkem.
* Automatické informace: naše společnost přijímá a ukládá některé typy informací, které naše společnost získá, kdykoli se s námi zákazník spojí. Jako mnoho internetových stránek používá i naše společnost tzv. „cookies“, některé informace získáváme v okamžiku, kdy se internetový prohlížeč zákazníka připojí na stránky společnosti Rosinter Czech Republic s.r.o. nebo na reklamní či jiný obsah dodávaný společností Rosinter Czech Republic s.r.o. nebo jejím jménem na jiných internetových stránkách. Klikněte zde pro více příkladů informací, které přijimáme.
* Sledování polohy: Pokud zákazník stahuje nebo využívá aplikace vytvořené společností Amazonnebo jejími dceřinými společnostmi a tyto aplikace si vyžádaly souhlas se sledováním polohy, může naše společnost přijímat informace o poloze zákazníka a jeho mobilního zařízení, včetně jedinečného identifikátoru daného zařízení. Naše společnost je oprávněna tyto informace využívat k poskytování služeb vztahujících se k poloze zákazníka, jako jsou např. výsledky vyhledávání a další personalizovaný obsah. Většina mobilních zařízení zákazníkovi umožňuje, aby sledování polohy vypnul.
* E-Mailová komunikace: abychom mohli e-mailové zprávy učinit užitečnějšími a zajímavějšími, přijímáme často potvrzení o přečtení e-mailové zprávy zaslané z webových stránkek provozovaných společností Rosinter Czech Republic s.r.o. (za předpokladu, že počítač zákazníka tuto funkci podporuje). Dále porovnáváme náš seznam zákazníků se seznamy, které získáme od jiných společností, a snažíme se neposílat našim zákazníkům zbytečné e-maily. Pokud si zákazník nepřeje dostávat od naší společnosti e-mailovou či jinou poštu, může si upravit Preference komunikace se zákazníkem na info@rosinter.cz.
* Informace z dalších zdrojů: Naše společnost může informace o zákazníkovi získávat i z jiných zdrojů a přidávat je k již dostupným informacím. Příklady informací, které naše společnost takto získává, naleznete zde. Naše společnost si vyhrazuje právo získávat od třetích osob (např. od zásilkových společností, obchodních partnerů.)

Jak je to s cookies?
Aby naše systémy mohly rozpoznat zařízení zákazníka a zajistit mu potřebné funkce, využívá naše společnost tzv. cookies. Více informací o cookies včetně toho, jakým způsobem je naše společnost využívá, naleznete v sekci Zásady používání cookies a internetová reklama.
Sdílí Rosinter Czech Republic s.r.o. informace, které získá?
Informace o zákaznících tvoří významnou část našeho podnikání. Naše společnost tyto informace neprodává žádným třetím osobám. Rosinter Czech Republic s.r.o. sdílí informace o zákaznících pouze v souladu s informacemi uvedenými níže a dále se společností TGI FRIDAYS Inc. a dceřinými společnostmi, které ovládá společnost ATGI FRIDAYS, Inc. a které se buď řídí těmito zásadami pro zachovávání důvěrného charakteru informací nebo takovými zásadami ochrany, které jsou minimálně na úrovni popsané v těchto zásadách pro zachovávání důvěrného charakteru informací.
* Přidružené osoby, které naše společnost ani společnost TGI FRIDAYS, Inc. neovládá: Naše společnost úzce spolupracuje s přidruženými osobami. V některých případech, jako například u partnerů a třetích stran, tyto společnosti vykonávají na webech Rosinter Czech Republic s.r.o. svou obchodní činnost nebo zde zákazníkům předkládají své nabídky. V ostatních případech naše společnost vykonává obchodní činnost, poskytuje služby nebo prodává produktové řady společně s těmito společnostmi nebo jejich jménem. Některé příklady tzv. co-brandingu a společných nabídek naleznete zde. Budou-li do transakce zapojeny třetí osoby, pak o této skutečnosti bude zákazník informován. V takovém případě s touto třetí osobou sdílíme informace o návštěvníkovi, zákazníkovi vztahující se k dané transakci.
* Externí poskytovatelé služeb: Naše společnost využívá služeb dalších společností a osob, které vykonávají činnost naším jménem. Jedná se například o vyřizování objednávek, doručování balíků, zasílání poštovních zásilek a e-mailů, odstraňování duplicitních informací ze seznamu zákazníků, analyzování dat, poskytování marketingové podpory, poskytování výsledků hledání a odkazů (včetně placených seznamů a odkazů), zpracovávání karetních transakcí a poskytování zákaznických služeb. Tyto třetí osoby mají přístup k osobním informacím, které jsou nezbytné k vykonávání jejich činnosti, nemohou je však využívat pro jiné účely. Dále musejí tyto osoby zpracovávat osobní informace v souladu s těmito zásadami pro zachovávání důvěrného charakteru informací a v souladu s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů.
* Reklamní nabídky: Někdy vybraným skupinám zákazníků společnosti Rosinter Czech Republic s.r.o. zasíláme nabídky i jménem jiných společností. Pokud tak činíme, neposkytujeme dané společnosti jméno, adresu ani jiné osobní identifikovatelné údaje o zákazníkovi. Pokud takové nabídky dostávat nechcete, můžete si upravit Preference komunikace se zákazníkem .
* Převod podniku: Vzhledem k tomu, že se stále snažíme o rozvoj našeho podnikání, může buď sama naše společnost nebo i jiné dceřiné společnosti ovládané společností Rosinter Czech Republic s.r.o.a také TGI FRIDAYS, Inc. mohou prodávat či kupovat podniky, dceřiné společnosti nebo obchodní jednotky. Při takových transakcích jsou informace o zákaznících obecně součástí převáděného majetku, tyto informace však i nadále podléhají slibům daným v původních zásadách pro zachovávání důvěrného charakteru informací (ledaže zákazník vyjádří souhlas s jiným postupem). V nepravděpodobných případech, kdy by došlo k prodeji majetku společnosti TGI FRIDAYS, Inc. nebo jeho podstatné části, budou informace o zákaznících rovněž tvořit součást převáděného majetku.
* Ochrana práv společnosti Rosinter Czech Republic s.r.o. a dalších společností: Informace o účtu a další osobní informace zpřístupníme v případě, kdy se domníváme, že zpřístupnění těchto informací je vhodné k tomu, abychom dodrželi požadavky stanovené právními předpisy, k vymáhání nebo uplatňování našich podmínek využívání služeb a podmínek prodeje a dalších dohod, nebo k ochraně práv, majetku nebo bezpečí společnosti Rosinter Czech Republic s.r.o., našich uživatelů a dalších osob. Sem patří i výměna informací s ostatními společnostmi a organizacemi z důvodu ochrany před podvodným jednáním a ke snížení úvěrového rizika. Zjevně sem však nepatří prodej, pronájem, sdílení či jiné zpřístupňování osobních identifikovatelných údajů zákazníků pro komerční účely, které by bylo v rozporu se závazky přijatými v těchto zásadách pro zachovávání důvěrného charakteru informací.
* S vaším souhlasem: v ostatních případech, tzn. s výjimkou případů uvedených výše, budete vyrozuměni o tom, že informace o vaší osobě mohou být postoupeny třetím osobám. V takovém případě budete mít možnost volby a rozhodnout se informace nesdílet.

Pokud naše společnost v rámci sdílení informací uvedeného výše převádí osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zajistíme, aby byly informace převáděny v souladu s těmito zásadami pro zachovávání důvěrného charakteru informací a v souladu s právními předpisy Spolkové republiky Německo o ochraně osobních údajů.

Jakým způsobem jsou zabezpečeny údaje o mé osobě?
* Naše společnost se snaží při přenosu zajistit ochranu vašich údajů používáním softwaru SSL (secure sockets layer), s jehož pomocí dochází k zakódování vstupních informací.
* V potvrzení objednávky zviditelníme pouze poslední čtyři čísla vaší platební karty. Při zpracování pak samozřejmě příslušné společnosti vydávající platební karty zpřístupníme celé číslo platební karty.
* Naše společnost se řídí fyzickými, elektronickými a procesními bezpečnostními opatřeními souvisejícími se shromažďováním, uchováváním a zpřístupňováním osobních identifikovatelných údajů o zákaznících. Jedním z našich bezpečnostních opatření je, že si můžeme vyžádat předložení průkazu totožnosti ještě předtím, než vám osobní údaje zpřístupníme.
* Je důležité, abyste si ke svému heslu i počítači zajistili ochranu před neoprávněným přístupem. Používáte-li počítač, který sdílíte s dalšími uživateli, vždy se ujistěte, že jste se po ukončení práce odhlásili.

Jak je to s reklamou a odkazy na jiné internetové stránky?
Naše stránky mohou obsahovat reklamu a odkazy na jiné internetové stránky. Více informací o reklamě třetích osob zobrazované na webových stránkách provozovaných společností Rosinter Czech Republic s.r.o. včetně personalizované reklamy nebo reklamy zobrazované na základě předchozího zájmu zákazníka o jistý produkt naleznete v sekci Zásady používání cookies a internetová reklama.

K jakým informacím mám přístup?
Společnost Rosinter Czech Republic s.r.o. vám poskytne přístup k širokému spektru informací o vašem účtu a vaší komunikaci se společností Rosinter Czech Republic s.r.o., abyste do těchto informací mohli nahlédnout a v některých případech je i aktualizovat. Některé případy naleznete zde. Tento seznam se bude měnit společně s tím, jak se budou vyvíjet naše internetové stránky.
Zpět na začátek

Jaké mám možnosti?
* Jak již bylo uvedeno výše, můžete se kdykoli rozhodnout informace neposkytnout, ačkoli poskytnutí určitých informací může být nezbytné k uzavření obchodní transakce nebo získání výhody vyplývající z dané funkce, jako je např. Váš profil, recenze zákazníků, nebo služba věrnostního programu Honored Guest.
* Některé informace můžete přidávat nebo aktualizovat na stránkách, které jsou uvedeny v sekci K jakým informacím mám přístup?. Pokud informace aktualizujete, obvykle si pro archivní účely ponecháváme kopii předchozí verze.
* Pokud od nás e-maily či jinou poštu dostávat nechcete, upravte si prosím preference komunikace se zákazníkem Preference komunikace se zákazníkem..
* Pokud nechcete, aby naše společnost používala osobní údaje, které o vás získáme, k tomu, aby třetí osoby mohly personalizovat reklamu, kterou vám zobrazujeme, kontaktujte nás.
* V nápovědě na většině prohlížečů se dozvíte, jak zabránit tomu, aby Váš prohlížeč přijímal nové cookies, jak vás prohlížeč může informovat v případě, že obdržíte nové cookie a jak můžete cookies zakázat. Kromě toho můžete zakázat nebo vymazat i jiné obdobné údaje používané v doplňcích prohlížeče, jako jsou např. flash cookies, a to buď změnou nastavení doplňků, nebo na internetových stránkách výrobce. Nicméně, vzhledem k tomu, že vám cookies umožňují využívat výhody některých základních funkcí webových stránek provozovaných společností Rosinter Czech Republic s.r.o., doporučujeme zákazníkům, aby je měli zapnuté. Pokud například naše cookies zablokujete nebo jinak zakážete, nebudete moci být opakovaně osloven, nebudete moci vytvořit rezervaci v restauraci, nebudete moci využívat online platební systém nebo využívat produkty a služby společnosti Rosinter Czech Republic s.r.o., u kterých je nutné přihlášení.

Podmínky využívání služeb, oznámení a revize těchto dokumentů
Máte-li jakékoli obavy týkající se ochrany údajů ze strany společnosti Rosinter Czech Republic s.r.o., kontaktujte násprosím a stručně nám popište své obavy. Naše společnost se bude snažit tento problém vyřešit. Naše podnikání se neustále mění a společně s ním se mění i zásady pro zachovávání důvěrného charakteru informací a Podmínky využívání služeb a podmínky prodeje. Naše společnost vám může pravidelně na e-mail zasílat upozornění na případné změny našich zásad a podmínek, pokud nám však nesdělíte, že si nadále nepřejete takové e-maily dostávat. V každém případě byste měli čas od času zkontrolovat naše internetové stránky a ujistit se, zda nedošlo k nějakým změnám. Nebude-li uvedeno jinak, pak se naše aktuální zásady pro zachovávání důvěrného charakteru informací vztahují k veškerým informacím, které naše společnost eviduje o zákazníkovi a jeho účtu. Naše společnost drží sliby, které dá. Nikdy nebudeme naše zásady a zvyky měnit tak, že by se bez souhlasu dotčeného zákazníka snížila ochrana informací v minulosti nashromážděných o daném zákazníkovi.
Zpět na začátek

Příklady shromažďovaných informací

Informace, které nám poskytne zákazník
Většinu těchto informací nám zákazník poskytne v okamžiku, kdy hledá, kupuje, odesílá, zúčastní se soutěže nebo vyplní dotazník nebo komunikuje se zákaznickou linkou. Informace nám zákazník poskytne např. v případě, kdy vyhledává produkt, objednává prostřednictvím webů Rosinter Czech Republic s.r.o. nebo jednoho z našich partnerských prodejců – včetně uvedení telefonního čísla zákazníka, bez kterého nelze objednávku zpracovat, uvedení informací v sekci Váš účet (zákazník může mít i víc než jen jeden účet, pokud k nakupování u nás používá více než jednu e-mailovou adresu) nebo na jeho profilu, komunikace s námi po telefonu, e-mailu či jiným způsobem, vyplnění dotazníku nebo formuláře o účasti v soutěži, využívání našich služeb, sepisování seznamů přání nebo jiných seznamů darů. Zákazník nám dále může poskytnout údaje o svém zaměstnavateli, pokud si otevře podúčet, zapojí se do diskusních panelů nebo jiných společenských akcí, může psát recenze a hodnotit je, přidat upozornění na zvláštní příležitosti, využít upozornění na dostupnost produktu, jako je například oznámení o možnosti objednání. V důsledku těchto činností nám může zákazník poskytnout informace, jako např. jméno, věk, adresu, telefonní číslo, údaje o platební kartě, údaje o osobách, kterým bylo zboží zasláno (včetně adresy a telefonního čísla), údaje o osobách (včetně adresy a telefonního čísla) uvedených v nastavení nákupu jedním klikem, e-mailové adresy přátel zákazníka a dalších osob, obsah recenzí a e-mailových zpráv zaslaných naší společnosti, osobní popis a fotografie v profilu zákazníka nebo na seznamu přání, a finanční údaje včetně čísla průkazu totožnosti.

Automatické Informace
Informace, které naše společnost shromažďuje a analyzuje, zahrnují IP adresu využívanou k připojení vašeho počítače k internetu, potvrzení o přijetí a přečtení e-mailů, uživatelské jméno, e-mailovou adresu, heslo, informace o počítači a připojení, jako je např. typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, typ a verze modulu prohlížeče, informace o operačním systému a platformě, historii nákupů, které někdy spojujeme s obdobnými informacemi od jiných zákazníků s cílem vytvořit takové funkce, jakými jsou např. oblíbené pokrmy a služby, úplné URL (Uniform Resource Locators), ze kterého se zákazník dostal na naše stránky resp. které stránky navštívil následně (včetně data a času), číslo cookies, produkty, které si zákazník prohlížel nebo které vyhledával, telefonní číslo používané k volání na zákaznickou linku. Dále můžeme využívat údaje o prohlížeči, jako jsou cookies, flash cookies nebo jiné obdobné údaje v některých částech našich internetových stránek, a to pro účely prevence podvodu nebo i pro jiné účely. Během některých návštěv může naše společnost využívat software, jako je např. JavaScript, k měření a shromažďování informací o relaci včetně doby odezvy, chyb při stahování, doby strávené návštěvou některých stránek, informace o interakci stránky (např. rolování, klikání a přejíždění myší) a metody používané pro odchod z dané stránky. Dále můžeme shromažďovat technické informace, které nám pomohou identifikovat zařízení zákazníka pro účely prevence podvodu a pro účely diagnostiky.

Sledování polohy
Většina mobilních zařízení uživatelům umožňuje zakázat sledování polohy. Tato funkce se s největší pravděpodobností nachází v nastavení daného zařízení. Máte-li dotazy ohledně toho, jak na svém zařízení zakázat sledování polohy, doporučujeme obrátit se na poskytovatele mobilních služeb případně na výrobce daného zařízení.

Informace z dalších zdrojů
Informace, které naše společnost získává z dalších zdrojů, zahrnují aktuální informace o doručení a adrese získané od našich dopravců nebo jiných třetích osob, které využíváme k aktualizaci našich záznamů a k tomu, aby se další nákup či jiná komunikace k zákazníkovi dostaly co nejdříve, informace o účtu, informace o nákupech nebo uplatnění poukazů a informace o náhledu stránky od některých obchodních partnerů, se kterými naše společnost spolupracuje formou tzv. co-brandingu nebo kterým naše společnost poskytuje technické, reklamní či jiné služby, informace o hledání pojmů a výsledcích hledání uskutečněného prostřednictvím funkce internetového vyhledávání, kterou nabízí naše dceřiná společnost Alexa Internet, výsledky vyhledávání a odkazy, včetně placených seznamů (jako jsou např. sponzorované odkazy), a informace o platební morálce získané od úvěrových společností, které naše společnost využívá k tomu, abychom zabránili podvodům resp. abychom dokázali podvodné jednání včas odhalit a abychom některým zákazníkům mohli nabídnout určité úvěrové či jiné finanční služby.

Co-branding a společné nabídky
Čas od času se naše společnost může zapojit do tzv. co-brandingu nebo může své produkty a služby nabízet společně s jinými společnostmi.

Informace, ke kterým má zákazník přístup
Informace, ke kterým má zákazník na webových stránkách provozovaných společností Rosinter Czech Republic s.r.o. snadný přístup, zahrnují aktuální informace o nedávných objednávkách a shlédnutých filmech nebo videích, osobní identifikovatelné údaje (včetně jména, e-mailu, hesla, preferencí ohledně komunikace a personalizované reklamy, adresáře, nastavení nákupu jedním klikemm vytvoření rezervace), nastavení plateb (včetně údajů o platebních kartách a dárkových certifikátech, dárkových poukazech, hodnotě šeků), nastavení e-mailových zpráv (včetně upozornění na dostupnost služeb, rezervace stolu, doručení, upozornění na zvláštní události a zasílání newsletterů), doporučení (včetně sekce doporučení pro vás a sekce zlepšování doporučení), nákupní seznamy a dárkové registry (včetně seznamu přání a seznamu u příležitosti svatby nebo narození dítěte), účty prodávajícího a profil zákazníka (včetně recenzí produktů, doporučení, seznamů, upozornění a osobního profilu).

Pokud máte jakékoli dotazy nebo stížnosti ohledně způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji, nebo obecně o způsobu, jakým zacházíme s důvěrnými informacemi, prosíme kontaktujte nás na adrese: info@rosinter.cz. Na Vaše dotazy odpovíme co nejrychleji.

Jak je vysvětleno zde někdy poskytujeme osobní údaje třetím osobám, které poskytují služby naším jménem. Pokud na třetí osobu postoupíme osobní údaje obdržené, přístup, použití a poskytování osobních údajů takové třetí osoby musí také splňovat naše závazky, a my zůstáváme odpovědní podle podmínek za jakékoli pochybení těchto podmínek ze strany třetích osob, pokud neprokážeme, že za událost, ze které vznikly škody, neodpovídáme.

Od příslušných úřadů od nás v rámci plnění našich zákonných povinností, včetně plnění požadavků národní bezpečnosti nebo prosazování práva, může být požadováno poskytnutí osobních údajů, které používáme a shraňujeme.

RESTAURACE A SLUŽBY PROVOZOVANÉ SPOLEČNOSTÍ ROSINTER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Od 1. ledna 2017 jsou do skupiny ROSINTER zařazeny tyto společnosti a projekty:
franchise licence TGI FRIDAYS, Inc.
Planet Sushi – www.planetsushi.cz
TGI Fridays Anděl – www.tgifridays.cz
TGI Fridays Na Příkopě – www.tgifridays.cz
Silvestr v Praze – www.silvestr-praha.cz
Thanksgiving Day – https://www.thanksgivingday.cz/